izr. prof. dr. Katarina Krapež

E-mail: katarina.krapez@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 28316 

Katarina Krapež je izredna profesorica prava in prodekanja za organizacijski razvoj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Ima več kot dvanajst let izkušenj na področju poučevanja prava intelektualne lastnine, delovnega prava in prava socialne varnosti ter povezanih pravnih področji za študente prava, menedžmenta, informatike in medijev. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala iz prava, magistrski študij je zaključila na Univerzi v Londonu (MA), doktorski naziv pa je pridobila na Univerzi na Primorskem. Od leta 2009 deluje kot pravna svetovalka producentom televizijskih vsebin in vodstvom (tj. dekanom) visokošolskih zavodov. Med leti 2017 in 2021 je vodila pisarni za prenos tehnologij na dveh javnih visokošolskih zavodih. Katarina je zastopnica za modele in znamke in strokovnjakinja NAKVIS za presojo kakovosti v visokem šolstvu.

Katarinini raziskovalni interesi zajemajo teoretične in empirične študije avtorskih pravic, novosti v pravu intelektualne lastnine, vlogo prava v informacijski družbi ter delovno pravo in pravo socialne varnosti. Izvajala je neodvisne in financirane raziskave na različnih področjih prava. Raziskovalno se v zadnjih letih osredotoča na pravne vidike znanstvenega publiciranja, s poudarkom na avtorskih pravicah v znanosti in na zasebnih agencijah za zaposlovanje v Sloveniji.

Katarina Krapež is Associate Professor of Law at the Faculty of Information Studies. She is a current vice-dean for organizational development at FIS Novo mesto. Her background includes more than twelve years of teaching intellectual property law, labor and social security law and related legal courses to students of law, management, informatics and media. Since 2009, she has been serving as a legal counsel to the producers of TV content and to the management (i.e., deans) of higher education institutions. She holds qualifications from the University of Ljubljana (BA Law), London (MA) and Primorska (PhD).  

Katarina’s research interests cover theoretical and empirical studies on copyright, new advances in IP law, role of law in the information society and labour and social security law. She has conducted both independent and funded research on different fields of law. Her recent research focuses on legal aspects of scientific publishing, with emphasis on copyright in science, and on private employment agencies in Slovenia. 

 

2. letnik

ePravo

Predmet ePravo študente seznani z osnovnimi pojmi in zakonitosti na področju prava, obligacijskih razmerij ter posebnosti prava informacijskih tehnologij s poudarkom na pravu intelektualnih pravic. Študentom omogoči pregled pravnih ureditev v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji, kjer se osredotoči na področje avtorskih in sorodnih pravic, predvsem v povezavi s spletnimi tehnologijami. Študentje se tudi s pomočjo seminarske naloge seznanijo s pravnimi vidiki intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov ter znajo sestaviti osnutek avtorske ali kupoprodajne pogodbe za določen namen. Prav tako spoznajo zakonski okvir elektronskih komunikacij in sklepanja pogodb na daljavo. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmet

Uvod v gospodarsko, delovno in obligacijsko pravo

Študent bo sposoben uporabe relevantnih domačih in mednarodnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature; razumevanja družbene odgovornosti; razumevanja državljanske svobode, enakosti, dostojanstva, pravic in odgovornosti; spodbujanja razvoja obveščenih in aktivnih državljanov;
razvoja potrebe po doseganju družbene pravičnosti in podpiranju raznolikosti. Študent bo poznal in razumel relevantne predpise in institute s področij gospodarskega, delovnega in obligacijskega prava. Znal bo uporabiti vire ter samostojno uporabljati predpise. Povezava na učni načrt.

Skip to content