V sklopu projekta »TESTIRANJE SISTEMA ZA PODPORO INTERNACIONALIZACIJI IN PRENOSU ZNANJA« v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, je red. prof. dr. Dejan Jelovac 30. 9. 2019 zaključil svoje šestmesečno gostovanje na Visoki školi modernog biznisa  v Srbiji.

V času mobilnosti je na inštituciji gostiteljici poučeval 3 predmete, izvedel 2 seminarja, opravil 3 javne predstavitve slovenskega visokošolskega prostora ter Fakultete za informacijske študije in izvedel še mnogo drugih aktivnosti povezanih s krepitvijo mednarodne vpetosti naše fakultete in internacionalizacije slovenskega visokošolskega okolja. Poleg tega se je v sklopu raziskovalnih aktivnosti vključil v Center za razvoj projektov, ki deluje v okvirju VŠMB. Vključil se je z namenom vzpostavljanja povezav s FIŠ na razvojno – raziskovalnem področju. Vzpostavil je tudi nove raziskovalne povezave, ki bodo bistveno prispevale h kvaliteti raziskovalnih objav in posledično tudi raziskovalnih rezultatov. Red. prof. dr. Dejan Jelovac je v sklopu svoje mobilnosti izvedel tudi aktivnosti povezane s pripravo skupnega, novega študijskega programa, ki je pripravljen za oddajo v akreditacijo v obeh državah.

Projekt je financiran v okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2019-2021, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, ter je sofinanciran iz sredstev Evropske unije – Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Operacija je sofinancirana v višini največ do 73.204 € s strani Republike Slovenije – MIZŠ (20 %) in Evropske unije (80 %) iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Foto utrinke si lahko ogledate v galeriji:

Skip to content