Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Dejan Jelovac je 10. 10. 2019 sprejel sklep o začetku postopka volitev (št. 47/2016-2020) v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2019/20.

Na podlagi sklepa Študentski svet FIŠ razpisuje volitve predstavnikov študentov v študentski svet in organe ter komisije FIŠ za študijsko leto 2019/20.

Število kandidatov, ki se volijo v posamezne organe in komisije FIŠ je določeno v notranjih aktih fakultete in v Pravilniku o prodekanu študentu, kot sledi: 

– za Študentski svet FIŠ sedem kandidatov;

– za Upravni odbor FIŠ en kandidat;

– za Senat FIŠ trije kandidati;

– za Komisijo za študijske in študentske zadeve en kandidat;

– za Disciplinsko komisijo za študente FIŠ en kandidat in en namestnik;

– za Komisijo za priznanja FIŠ en kandidat;

– za Etično komisijo en kandidat;

– za Komisijo za kakovost in evalvacije en kandidat.

Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji delovni dan po objavi razpisa študentskih volitev (11. 10. 2019) in se izteče osmi (8) dan po objavi razpisa volitev (18. 10. 2019). Kandidatura se obvezno odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FIŠ.

Volitve za člane Študentskega sveta FIŠ, organe in komisije FIŠ bodo v torek, 5. 11. 2019, v času od 8. do 19. ure na Fakulteti za informacijske študije, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto. 

Kandidatura se naslovi na Volilni odbor in v zaprti ovojnici odda v referatu FIŠ ali pošlje po pošti na naslov Volilni odbor, Ljubljanska cesta 31A, p. p. 603, 8000 Novo mesto, s pripisom ”ne odpiraj – za volitve v Študentski svet FIŠ 2019/20”. Za pravočasno se šteje kandidatura, oddana v referatu FIŠ, do 18. 10. 2019 do 16. ure ali priporočeno po pošti s poštnim žigom 18. 10. 2019.

Obrazec za kandidaturo za Študentski svet FIŠ ter organov in komisij FIŠ

Skip to content