Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in visokošolski zavodi se najmanj enkrat letno sestanejo in obravnavajo poročilo o izvajanju pogodbe o financiranju študijske dejavnosti z vidika uresničevanja načrtovanih ukrepov in doseganja ciljev vsakega visokošolskega zavoda.

Po pregledu letnih poročil naše fakultete za leto 2019, je ministrstvo ugotovilo, da smo uspešno dosegli zastavljene ciljne vrednosti za leto 2019 in jih pri posameznih razvojnih ciljih celo presegli! Zato je bila sprejeta odločitev, da v letošnjem letu navedenega sestanka ne bomo izvedli.

Tudi v prihodnje bomo stremeli k odličnosti in uspešnim doseganjem ciljev na vseh področjih delovanja fakultete.