V sklopu operacije »TESTIRANJE SISTEMA ZA PODPORO INTERNACIONALIZACIJI IN PRENOSU ZNANJA« v okviru javnega razpisa »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021«, ki je bil podalšan do 30. 6. 2023 je izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska 30. 6. 2023 zaključila svoje trimesečno gostovanje na Pennsylvania State University v ZDA.

V času mobilnosti je bila na inštituciji gostiteljici vključena v poučevanje pri štirih predmetih, opravila je javno predstavitev slovenskega visokošolskega prostora ter Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in izvedela še mnogo drugih aktivnosti, povezanih s krepitvijo mednarodne vpetosti naše fakultete in internacionalizacijo slovenskega visokošolskega okolja. Vključila se je v tekoče raziskovalno delo in sodelovala je pri razvoju novih skupnih projektov. Pri tem je vzpostavila nove raziskovalne povezave, ki bodo bistveno prispevale h kvaliteti raziskovalnih objav in posledično tudi raziskovalnih rezultatov.

Operacija je financirana v okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021, v okviru prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija je sofinancirana v višini največ do 73.204 € s strani Republike Slovenije – MIZŠ oz. MVZI (20 %) in Evropske unije (80 %) iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

01_FIŠ_Testiranje sistema
Skip to content