V sklopu projekta »TESTIRANJE SISTEMA ZA PODPORO INTERNACIONALIZACIJI IN PRENOSU ZNANJA« v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, je red. prof. dr. Borut Rončević 30. 9. 2019 zaključil svoje šestmesečno gostovanje na Visoki školi za primjenjeno računarstvo Algebra. 

V času mobilnosti je na inštituciji gostiteljici poučeval 2 predmeta, opravil javno predstavitev slovenskega visokošolskega prostora ter Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in izvedel še mnogo drugih aktivnosti povezanih s krepitvijo mednarodne vpetosti naše fakultete in internacionalizacije slovenskega visokošolskega okolja. Poleg tega se je v sklopu raziskovalnih aktivnosti vključil v Algebra LAB, ki deluje v okvirju Visokog učilišta Algebra. Vključil se je v tekoče raziskovalno delo in sodeloval pri razvoju novih skupnih projektov.

Ob tem je na Algebra LAB opravljal prenos znanja pridobivanja EU sofinanciranih projektov, na tem področju imamo na FIŠ zelo dobre rezultate. Vzpostavil je tudi nove raziskovalne povezave, ki bodo bistveno prispevale h kvaliteti raziskovalnih objav in posledično tudi raziskovalnih rezultatov. 

Projekt je financiran v okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2019-2021, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, ter je sofinanciran iz sredstev Evropske unije – Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Operacija je sofinancirana v višini največ do 73.204 € s strani Republike Slovenije – MIZŠ (20 %) in Evropske unije (80 %) iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).