prof. dr. Matevž Tomšič

E-mail: matevz.tomsic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru

Matevž Tomšič je sociolog, univerzitetni predavatelj in publicist. Doktoriral je leta 2002 na Fakulteti za družbene vede. Od l. 2008 pedagoško in raziskovalno deluje na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg tega je angažiran tudi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in na Fakulteti za medije v Ljubljani. Znanstveno in raziskovalno se ukvarja s preučevanjem demokratizacije in družbenega razvoja, pri čemer ga zanima tudi problematika kulturne sfere, predvsem vloga intelektualcev in kulturne elite v politiki in javnosti. Sodeloval je pri različnih domačih in mednarodnih znanstvenih projektih, ki so se ukvarjali s problematiko demokratičnega vladanja in medkulturnih odnosov v Evropski uniji. Trenutno vodi projekt Media Literacy and Active Citizenship for Sustainable Democracy (MELIA Observatory), ki se izvaja v okviru Transnacionalnega programa Podonavje. Sam ali v soavtorstvu je napisal več deset znanstvenih in strokovnih prispevkov v domačih in tujih publikacijah, med drugih knjigo The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe (CEU Press, 2005) ter Elites in the New Democracies (Peter Lang, 2016). Poleg tega objavlja publicistične članke, ki obravnavajo stanje slovenske politike, demokracije, civilne družbe itd., v različnih slovenskih medijih.

Matevž Tomšič, Ph.D. in Sociology, is a Professor at the School of Advanced Social Studies in Nova Gorica. He is also engaged at the Faculty of Information Studies in Novo mesto and at the Faculty of Media in Ljubljana. His research interests belong to the field of political sociology, i.e. elites, democracy and development in post-communist societies. In the recent period, his work focuses also on the role of media in relation to democracy. He took part in numerous national and international research projects. Currently, he is a Project Manager of the project Media Literacy and Active Citizenship for Sustainable Democracy (MELIA Observatory) which is part of the Danube Transnational Programme. He is (co)author of a number of domestic and international scientific publications, among them Elites in the New Democracies (Peter Lang, 2016) and The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe (CEU Press, 2005). In addition to his scientific work, he publishes articles on politics, democracy, civil society, etc., in different Slovenian media outlets.

2. letnik

ePolitika in eDemokracija

Predmet obravnava temeljne družboslovne pojme in koncepte, povezane s področjem politike. Študentje se seznanijo z demokracijo kot politično ureditvijo sodobne zahodne družbe ter značilnostmi politike v dobi globalizacije. V okviru predmeta je predstavljena tudi uporaba IKT v različnih procesih, značilnosti e-participacije in njene možnosti v praksi in značilnosti e-vladanja (ključni problemi in njihove aplikativne rešitve). Povezava na učni načrt.

1. letnik

Struktura slovenske družbe


Pri predmetu Struktura slovenske družbe študentje spoznajo funkcionalne podsisteme slovenske družbe ter posamezne sociološke pojave, ki sestavljajo družbo in procese, po katerih delujemo kot člani skupnosti. Ta znanja omogočijo tudi razumevanje uporabe in delovanja IKT v različnih institucijah (uprava, gospodarstvo, mediji, šolstvo…). Med samim študijem študentje okrepijo zmožnost oblikovanja lastnega pogleda na družbo, pridobivanja informacij in posredovanja teh informacij drugim (skupne debate, pisanje seminarske naloge, zagovor). Povezava na učni načrt.

2. letnik

Politične ureditve in analiza politik

Pri predmetu študentje spoznajo osnove političnih sistemov, kot so veje oblasti, volilni sistemi, volitve, vloge poslancev, javnopolitična omrežja, pristojnosti in odgovornosti vlade in predsednika države. Pogledajo tudi konkretne primere slovenskega političnega sistema ter institucije in postopke Evropske unije, kako Slovenija deluje znotraj EU. Opredelijo tipe javnih politik (politics, polity in public policy) ter metode za analizo politik. Študentje sodelujejo pri ocenjevanju in diskusiji o predstavljenih seminarskih nalogah drugih kolegov ter tako razvijejo kritično misel. Povezava na učni načrt.

 
Skip to content