Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Matej Makarovič je dne 25. 10. 2022 sprejel Sklep o podaljšanju roka za kandidaturo za mandat članov Študentskega sveta in nov datum izvedbe volitev v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2022/23. 

Število kandidatov, ki se volijo v posamezne organe in komisije FIŠ je določeno v splošnih aktih fakultete in Pravilniku 1, kot sledi: 

 • predsednik ŠS (ki je po funkciji prodekan študent in član odbora za podelitev častnih nazivov): 1;
 • podpredsednik ŠS: 1;
 • Študentski svet – preostali člani: 5;
 • Upravni odbor FIŠ: 1;
 • Senat FIŠ: 3;
 • Akademski zbor: 15;
 • Komisija za študijske in študentske zadeve: 1;
 • Disciplinska komisija za študente: 1 predstavnik in 1 njegov namestnik;
 • Komisija za priznanja: 1;
 • Komisija za etičnost raziskovanja: 1;
 • Komisija za kakovost in evalvacije: 1.

Volitve za člane Študentskega sveta FIŠ, organe in komisije FIŠ se opravijo od 21. do 23. 11. 2022online preko spletnega referata FIŠ.

Po sklepu dekana o podaljšanju roka za kandidaturo z dne 25. 10. 2022 je bil rok za kandidature podaljšan do 10. 11. 2022.

Kandidatura se obvezno odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FIŠ. Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature (11. 11. 2022) volilni odbor pregleda in potrdi pravilno vložene kandidature. Volilni odbor zavrže nepravilne (nepravočasne, nepopolne, ipd.) kandidature.

Kandidatura se naslovi na elektronski naslov klara.pajic@fis.unm.si. z navedbo zadeve ”NE ODPIRAJ – za volitve v Študentski svet FIŠ 2022/23”. Za pravočasno se šteje kandidatura oddana v referatu FIŠ do 10. 11. 2022 do polnoči.

Predlog kandidature mora vsebovati naslednje osebne podatke kandidatke/kandidata: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo in letnik študija, študijski program ter način študija, organe in/ali komisije za katero kandidira. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan.

Obrazec za kandidaturo