Obdobje poteka: 01. 05. 2022 – 31. 08. 2024

Financer projekta: Evropska komisija, Obzorje 2020 (Horizon 2020), Program Evropske unije za raziskave in inovacije

Številka pogodbe: GA- 101004462

Področje projekta: ATTRACT phase 2, Developing breakthrough technologies for science and society, Socioeconomic Studies

Ime projekta: ATTRACT,  Enable State Administration to be an Active Contributors in process of risk absorption and risk reduction Through IPR and state aid

Akronim projekta: ExSACT

Razpis: ATTRACT Phase 2 Socioeconomic Studies

Tema: Socioeconomic Studies

Vrsta projekta: Znanstveno-raziskovalni projekt

Vodja konzorcija: European Organization for Nuclear Researcher (CERN)

Partnerji konzorcija:

Koordinator projekta: Institut »Jožef Stefan«

Vodja projekta na Institutu »Jožef Stefan«: dr. Špela Stres

Partner projekta: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Vodja projekta na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu: doc. dr. Urška Fric

Opis projekta:

Aktivnosti projekta ExSACT sovpadajo s splošnim ciljem krovnega projekta ATTRACT – Phase 2, ki je usmerjen k vzpostavitvi sistematične platforme za preoblikovanje prelomnih tehnologij, ki so bile v osnovi zasnovane za izvajanje bazičnih raziskav, v prelomne tehnologije z visoko stopnjo uporabljivosti v gospodarstvu in z veliko vrednostjo za družbo kot celoto. V okviru projekta ExSACT se izvaja socialno-ekonomska študija za opredelitev in vzpostavitev pogojev, ki so potrebni za aktivno vlogo državne administracije za zmanjševanje tveganj pri sodelovanju med akademsko in poslovno sfero – tako v povezavi s pravicami intelektualne lastnine in državnimi pomočmi, kot tudi s poenostavitvijo in optimizacijo javnih investicij v raziskovalno in tehnološko infrastrukturo.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101004462

Skip to content