Obdobje poteka: 1. 10. 2016 – 30. 6. 2018
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Evropski socialni sklad Evropske unije

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je v okviru javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018 dne 6. 12. 2016 dobila projekt IKT podlage za razvoj pametnih omrežij. Projekt je sofinanciran v višini 67.733,00 € s strani Republike Slovenije (MIZŠ) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si)

Skladno z razpisom je namen projekta spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. Obenem lahko pripomorejo, da bodo zaradi njihove pozitivne izkušnje slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini, in ki naj bi še zlasti – poleg mednarodnih izkušenj in znanj – prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami. 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Vodja projekta: doc. dr. Katarina Rojko

—–

1. gostovanje: Za prvo gostovanje smo povabili red. prof. dr. Nadjo Damij, strokovnjakinjo na področju managementa, vodenja in izvajanja strateškega načrtovanja, razvoja, administracije, promocije akademskih programov in akademskih podpornih funkcij. Prof. Damijeva ima tudi veliko izkušenj s skupinskim delom in vodenjem projektov. V preteklosti je bila tudi zaposlena na naši fakulteti, med drugim kot dekanja v obdobju 2014-2016. Trenutno je zaposlena na Northumbria University v Veliki Britaniji, kje se raziskovalno osredotoča na izvirno konceptualno in interdisciplinarno delo na novih področjih upravljanja poslovnih procesov (BPM) in informacijskih sistemov; zlasti na področju zdravstvenih procesov v bolnišnicah, pa tudi na procesih v podjetjih ali vladnih organizacijah. Poleg tega preučuje področja upravljanja poslovnih procesov, inovacije poslovnih modelov, upravljanje informacijskih sistemov, vodenje projektov in upravljanje znanja. Pričakujemo, da bo gostovanje prof. Damijeve prineslo nove poglede na razvoj in izvedbo poslovnih procesov s pomočjo informacijske podpore. Pričakujemo tudi, da bo to gostovanje omogočilo prenos izkušenj iz mednarodnega okolja in nove poglede na obravnavano tematiko v smislu prenosa znanja iz tujine v domače okolje.

Rezultati tega gostovanja za študente so naslednji:
– Za študente pridobljena znanja na področju izboljšav poslovnih procesov.
– Študenti so tako dobili direkten vpogled na področje poslovnih procesov s primeri britanskih inštitucij, ki so, navkljub članstvu v Evropski uniji, po svojem delovanju izrazito specifične. 

Rezultati tega gostovanja za visokošolski zavod kot celoto:
– Kratkoročna vrnitev slovenskega strokovnjaka v Slovenijo in s tem prenos znanja;
– Poglobljen stik z britansko inštitucijo, iz katere prihaja gostja (Northumbria University), kjer se obeta vzpostavitev novih pedagoških in raziskovalnih stikov;
– Izboljšana znanja in kompetence študentov FIŠ na zelo odprtem raziskovalnem področju in s tem njihovo povečano sodelovanje.

—–

2. gostovanje: Na drugo gostovanje smo povabili izr. prof. dr. Sašo D. Lazarevića iz Beograjske univerze, Fakultete za organizacijske znanosti (FON), Katedre za inženirstvo programske opreme, kjer poučuje Programiranje, Razvoj programske opreme, Upravljanje dokumentov, Načrtovanje programske opreme  ter Testiranje in kvaliteto programske opreme na vseh treh stopnjah študija . Je soustanovitelj Oddelka za inženirstvo programske opreme na FON in vodja Laboratorija za inženirstvo programske opreme, kjer vodi skupino, ki dela na razvoju programskih orodij in komponent, ki se uporabljajo za izgradnjo programskih sistemov na .NET tehnologijah. Na Univerzi v Beogradu je doktoriral leta 1999 iz informacijskih sistemov in računalništva. V raziskovanju se osredotoča na izgradnjo programskih rešitev, razvoj informacijskih sistemov, modeliranje poslovnih procesov, (ne)relacijske podatkovne baze, razvoj na osnovi modela, napredne arhitekture programske opreme, sisteme za upravljanje dokumentov in strukture podatkov ter algoritme. Redno tudi sodeluje kot član programskega komiteja mednarodnih konferenc na področju inženiringa programske opreme in informacijskih sistemov, prav tako je avtor mnogih strokovnih in znanstvenih publikacij in nekaterih knjig. Deloval je tudi kot svetovalec, trener in višji svetovalec za več razvojnih skupin v industriji in vladnih agencijah na področju razvoja informacijskih sistemov in inženiringa programske opreme ter sodeloval pri različnih raziskovalnih in industrijskih projektih. Ima tudi veliko izkušenj kot projektni vodja ter kot vodja razvoja in načrtovanja programskih rešitev, zato pričakujemo, da bo njegovo gostovanje omogočilo prenos dobrih praks v izobraževalni proces, nove povezave z Beograjsko univerzo in omogočilo našim učiteljem povezovanje izkušenj in znanj. V okviru 92-dnevnega gostovanja v obdobju med 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018 je izvedel 80 ur vaj pri predmetu Informacijski sistemi za obe dodiplomski smeri FIŠ.

Rezultati tega gostovanja za študente:
– pridobitev znanja s področja analize, projektiranja in implementacije informacijskih sistemov;
– seznanitev s študijami primerov (case study) iz mednarodne prakse in osebne prakse gostujočega profesorja;
– primerjalna analiza različnih pristopov pri razvoju programske opreme;
– celovit vpogled v literaturo na področju informacijskih sistemov in programske opreme;
– pregled tehnologij za implementacijo informacijskih sistemov, podprtih s programsko opremo in konkretno izvajanje z uporabo tehnologij Microsoft (SQL Server, NET C#, SS Management Studio in Visual Studio).

Rezultati tega gostovanja za fakulteto:
– prihod strokovnjaka iz tujine in prenos novega in drugačnega znanja s področja informatike;
– poglobljen stik s srbsko institucijo z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami na področju razvoja programske opreme, zlasti informacijskih sistemov;
– nadaljevanje sodelovanja in novih pedagoških in raziskovalnih stikov;
– izboljšanje znanja in kompetenc študentov FIŠ na zelo odprtem raziskovalnem področju, pa tudi na trgu dela;
– večja vključenost profesorjev in študentov v mednarodno sodelovanje, tako na področju poučevanja kot na področju raziskav.

—–

3. gostovanje: Za tretje gostovanje smo povabili izr. prof. dr. Srđana Škrbića, strokovnjaka, ki je pomočnik vodje na Oddelku za matematiko in informatiko na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Novem Sadu v Srbiji. V raziskovanju se osredotoča na visokozmogljivo in vzporedno računalništvo. Pričakujemo, da bo njegovo gostovanje doprineslo nove poglede na posamezne tematike razvoja informacijskih sistemov, razvoja programskih rešitev in poslovanja z odprtokodnimi rešitvami, predvsem v smislu prenosa izkušenj iz Srbije in mednarodnega okolja nasploh, ki jih je med drugim pridobil s sodelovanjem v številnih raziskovalnih projektih. Upamo tudi, da bo to gostovanje prineslo nove stike s kolegi v Srbiji, kjer naša mlada fakulteta še išče partnerje. Navedeno bo izboljšalo tudi mednarodne kompetence tako naših predavateljev, kot tudi naših diplomantov.

V okviru 92-dnevnega gostovanja v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 bo izvedel 96 ur predavanj in vaj pri predmetih Razvoj programskih rešitev za mala podjetja (izbirni predmet VS programa RST), Poslovanje s paketi z odprto kodo (izbirni predmet VS programa ISD) in Spletno programiranje (obvezni predmet VS programa ISD). 

—–

4. gostovanje: Za četrto gostovanje smo povabili dr. Igorja Tomičića, ki je postdoktorski raziskovalec v Laboratoriju za umetno inteligenco Univerze v Zagrebu. Njegov raziskovalni interes vključuje samooskrbne sisteme, internet stvari, več-agentne sisteme, umetno inteligenco in biometrijo.

Delal je na projektih, kot so ‘Large-scale Multi-Agent Modelling of Massively Multi-player On-line Role-Playing Games’, ‘UAVTraffic – Multi-agent based Traffic Control of Autonomous Unmanned Aerial Vehicles’, ‘Development of an open ontology biometric science’ in ‘Internet of Things – the interoperability framework’. V visokošolskem izobraževanju je do sedaj izvedel že več kot 2600 ur pri predmetih Računalniška omrežja, Digitalna obdelava besedil in slike, Informatika v upravljanju kompleksnih sistemov, Pisarne in pisarniško poslovanje, Multimedijski sistemi, kot tudi pri izobraževanju odraslih (ECDL učni proces).

Sodeloval in razstavljal je na številnih mednarodnih konferencah, bil je tudi sekretar in urednik mednarodne znanstvene konference “Central European Conference on Information and Intelligent Systems”.

V okviru 32-dnevnega gostovanja v obdobju od 12. 2. 2018 do 1. 6. 2018 bo izvedel 15 ur predavanj in 25 ur vaj pri izbirnem predmetu Osnove dokumentnih sistemov na dodiplomskem študijskem programu smeri ISD. 

—–

5. gostovanje: Kot 5. gosta bomo na FIŠ gostili Igorja Kovača, mag., ki je doktorski kandidat in asistent mednarodnih odnosov na University of Cincinnati v ZDA. Področja njegovih raziskav so teorije mednarodnih odnosov, mednarodna varnost, moč, geopolitika, kibernetska varnost, obveščevalna dejavnost in mešane metode znanstvenega raziskovanja. Njegova doktorska disertacija razvija teorijo permanentnega neravnotežja moči; drugi njegovi projekti pa se dotikajo vprašanja primarnosti ekonomske moči, definicije geopolitike, mednarodnih sankcij in primerjave odzivov mednarodnih inštitucij na kibernetske nevarnosti.

Kovač bo sodeloval pri izvedbi predmeta Statistika 2, kjer bo izvedel 40 ur vaj v obdobju od 1. 5. 2018 do 1. 6. 2018 na dodiplomskem študijskem programu smeri ISD.

Svoje statistično in metodološko znanje je izpopolnjeval na dveh vodilnih metodoloških centrih. V okviru Inter-university Consortium for Political and Social Research pri University of Michigan se je fokusiral na časovne vrste in napredne regresije. V okviru Institute for Qualitative and Multi-Method Research pri Syracuse University pa se je osredotočil na kavzalne strukture in mehke množice. Zato so njegove kompetence na področju statistike in prenosa znanj ustrezne za navedeno pedagoško sodelovanje. Pričakujemo tudi, da bo njegovo gostovanje doprineslo k prenosu znanj in izkušenj iz ZDA v naše okolje ter k novemu sodelovanju na pedagoškem in raziskovalnem področju. 

—–

6. gostovanje: Za zadnje, 6. gostovanje, smo na FIŠ povabili mag. Nemanjo Miloševića, inženirja za programsko opremo in doktorskega študenta računalništva, ki je asistent na Oddelku za matematiko in informatiko, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Novem Sadu. Ukvarja se z raziskavami na področju strojnega učenja (Deep Learning, nevronske mreže) in z razvojem odprtokodne programske opreme (ambasador projekta Fedora). Na Univerzi v Novem Sadu sodeluje pri izvedbi predmetov Umetna inteligenca 1, Podatkovne baze in Računalniška omrežja. Mag. Milošević bo na FIŠ bo sodeloval pri izvedbi predmeta Poslovanje s paketi z odprto kodo, kjer bo izvedel 30 ur vaj v obdobju od 1. 5. 2018 do 1. 6. 2018 na dodiplomskem študijskem programu smeri ISD. Ocenjujemo namreč, da so njegove kompetence na področju odprtokodnih programskih rešitev in prenosa znanja ustrezne za navedeno pedagoško izvedbo. Pričakujemo tudi, da bo njegovo gostovanje doprineslo sodobne poglede na razvoj odprtokodnih rešitev, predvsem v smislu prenosa izkušenj iz Srbije in mednarodnega okolja nasploh.

Skip to content