Aktivnosti operacije: 1. 10. 2017 – 30. 6. 2018
Financer: Republika Slovenija, Evropska unija (Evropski socialni sklad)

Operacija Sistem za podporo internacionalizaciji in prenosu znanja (SiPIP) bo vzpostavila enoten, celovit in trajen sistem za podporo internacionalizaciji in za prenos pridobljenih znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev v okviru Fakultete za informacijske študije v Novem mestu(FIŠ), kot tudi v širšem slovenskem okolju. SiPIP bo omogočal sistematičen prenos izkušenj, znanj in dobrih praks poučevanja iz kvalitetnih tujih visokošolskih ustanov in njihovo uporabo pri prenovi in izvajanju študijskih programov na FIŠ. Z izvajanjem SiPIP bomo oblikovali ustrezen okvir za to, da bodo koristi internacionalizacije in tehnike prenosa pridobljenih znanj, veščin in izkušenj imeli ne le gostujoči visokošolski učitelji, ampak celotna visokošolska inštitucija in tudi ostale slovenske visokošolske inštitucije.

Operacija poteka v sklopu Javnega razpisa: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 (v nadaljevanju: javni razpis), ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 2 oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Operacija je sofinancirana v višini največ do 45.477,00 € s strani Republike Slovenije – MIZŠ (20 %) in Evropske unije (80 %) iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si)

Vodja projekta: doc. dr. Katarina Rojko

——

Dne 16. novembra 2017 je bil sprejet interni razpis za mobilnost delavcev z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti v okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev.

Na razpis se lahko prek prijavnice na tej povezavi prijavijo zaposleni, ki imajo s FIŠ sklenjeno najmanj 50% delovno razmerje.

Udeleženci morajo biti zaposleni na FIŠ (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno najmanj 50%). 

V okviru prijave je obvezno priložiti vabilo tuje visokošolske ustanove, kjer želi prijavitelj opraviti mobilnost. Kot vabilo ustreza formalen dokument ali elektronsko sporočilo, iz katerega je razvidno ime visokošolskega učitelja, ki se prijavlja na ta razpis, ime tuje visokošolske ustanove, ter kontaktne osebe na tuji visokošolski ustanovi.

Prijava se lahko pošlje na e-naslov: katarina.rojko@fis.unm.si, kjer v Zadevo vpišete »Mobilnost izmenjava 2017/2018«.

Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja lahko traja od najmanj 3 (treh) mesecev do največ 6 (šest) mesecev skupaj. Več informacij najdete v razpisu, dostopnem na zgornji povezavi.

——

V okviru operacije Sistem za podporo internacionalizaciji in prenosu znanja (SiPIP) bodo izvedene naslednje mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev:

– v obdobju 28.11.2017 do 28.2.2018 bo doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska gostovala na Plymouth University, Združeno kraljestvo, kjer bo med drugimi predvidenimi aktivnostmi izvedla 36 ur sodelovanja v neposredni pedagoški obveznosti.

– v obdobju 1.1.2018 do 30.6.2018 bo red. prof. dr. Borut Rončević gostoval na University of California, Irvine, ZDA, kjer bo med drugimi predvidenimi aktivnostmi izvedel 72 ur sodelovanja v neposredni pedagoški obveznosti. University of California spada med tuje visokošolske institucije, ki so razvrščene do vključno 500. mesta po Academic Ranking of World Universities 2016 (http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html) in sicer je uvrščena na 58. mesto.

– v obdobju 1.4. 2018 do 30.6.2018 bo izr. prof. dr. Blaž Rodič gostoval na University of Houston, ZDA, kjer bo med drugimi predvidenimi aktivnostmi izvedel 36 ur sodelovanja v neposredni pedagoški obveznosti.

Skip to content