Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu objavlja JAVNI RAZPIS ZA ENEGA (1) KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2021.

Namen javnega razpisa je izbor kandidata za mladega raziskovalca za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in za pridobitev doktorata znanosti.

Prijavitelji se lahko prijavijo na razpisana mesta pri izbranem mentorju, v okviru znanstvene vede in na izbranem raziskovalnem področju, ki je navedeno spodaj.

Prof. dr. Riste Škrekovski, raziskovalno področje po ARRS 1.07: Računalniško intenzivne metode in aplikacije

Mladi raziskovalec bo raziskoval in izdelal doktorsko nalogo iz področja teorije grafov oz. kompleksnih omrežij. Ena izmed možnih smernic so teme klasične teorije grafov, kot so recimo barvanja, pokritja, dominacije, metrične dimenzije grafov,… Tema je lahko tudi nekoliko bolj algoritmično obarvana, ter obravnava težke grafovske probleme ter možne pristope reševanja, kot so recimo aproksimacijski in verjetnostni algoritmi. Druge smernice so kompleksna omrežja, njihovo modeliranje ter različne mere centralnosti oz. kvantitativne grafovske mere.

Raziskave bodo v veliki meri temeljne, vendar se bo poleg teoretičnih pristopov po potrebi uporabljalo tudi programske rešitve, zato je zaželeno dobro poznavanje vsaj enega programskega jezika.

Kandidat lahko doktorsko nalogo dela na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu ali pa na eni izmed obstoječih univerz v Sloveniji, tj. Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem, vendar svoje pedagoško delo opravlja na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: teorija grafov, algoritme, programiranje, verjetnost.

Razpisni pogoji

Kandidat se lahko prijavi na eno razpisano mesto.

Izbran je lahko samo en kandidat za mladega raziskovalca. Če je prijavljenih kandidatov za mladega raziskovalca več, se ti razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje ali
  • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali
  • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali
  • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in
  • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Na razpisu ne more kandidirati prijavitelji, ki:

  • se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili,
  • so bili že financirani v programu mladih raziskovalcev,
  • že imajo opravljen doktorat znanosti.

Morebitne vloge teh kandidatov na javni razpis bodo zavrnjene neocenjene.

Na javni razpis se lahko prijavi tudi prijavitelj, ki še nima pridobljene izobrazbe v skladu s prejšnjimi odstavki te točke javnega razpisa, ima pa opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na študijskem programu ustrezne smeri. Tak prijavitelj mora študijski program dokončati in Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu poslati potrdilo o diplomiranju in potrdilo o opravljenih vseh izpitih in vajah najpozneje do 14. septembra 2021.

Prejšnji odstavek ne velja za kandidate s primerljivo izobrazbo v tujini. Ti kandidati morajo imeti ob prijavi na razpis že zaključeno izobrazbo zaradi trajanja postopka priznavanja in vezanosti FIŠ na roke v pravilniku.

Obdobje financiranja

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti traja največ štiri leta za vpisane v študijski program tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca ob podpisu pogodbe med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in FIŠ o izvajanju in financiranju usposabljanja vpisan v drugi letnik študijskega programa tretje stopnje, se doba financiranja, navedena v prvem odstavku, skrajša za eno leto, in za dve leti, če je ob podpisu pogodbe vpisan v tretji letnik študijskega programa tretje stopnje.

Način prijave in rok za oddajo vlog

Vloga se odda v elektronski in papirnati obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, s pripisom »Javni razpis za enega (1) kandidata za mladega raziskovalca v letu 2021 – ne odpiraj!«. Kandidat obvezno navede ime, priimek in polni naslova prijavitelja (kandidati naj navedejo tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Prijavitelji lahko vlogo pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto.

Elektronsko vlogo je treba poslati na elektronski naslov: info@fis.unm.si.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki.

Vloga je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki poslana do 2. 7. 2021 do 12. ure in v papirnati obliki prispe v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do 2. 7. 2021 (upošteva se poštni žig).

Dodatne informacije

Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na podiplomski študijski program 3. stopnje v študijskem letu 2021/2022. Potrdilo o vpisu na študijski program 3. stopnje izbrana kandidata za mlada raziskovalca dostavita na naslov Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do vključno 14. 9. 2021.

V nasprotnem primeru kandidat ne bo izpolnil vseh pogojev za sklenitev pogodbe o usposabljanju mladega raziskovalca pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Upoštevati je treba, da postopek priznavanja diplome, pridobljene v tujini, po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12), lahko traja 2 meseca. Kandidati lahko pridobijo podrobnejše informacije na telefonu: 07/37 37 884 ali preko e-pošte:  info@fis.unm.si.

Tujci, ki bodo kandidirali na tem javnem razpisu, morajo urediti vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v RS v skladu z zakonodajo RS pred začetkom usposabljanja, ki je predvideno s 1. 10. 2021.

Vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov: info@fis.unm.si do zaključka razpisa.

Skip to content