V sklopu projekta »TESTIRANJE SISTEMA ZA PODPORO INTERNACIONALIZACIJI IN PRENOSU ZNANJA« v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, je doc. dr. Katarina Rojko 26. 7. 2021 zaključila svoje trimesečno gostovanje na Oddelku za informatiko Univerze v Rijeki.

V času mobilnosti je na inštituciji gostiteljici predavala vsebine iz 3 predmetov, v ta namen se je vključila v posredno pedagoško delo za potrebe izmenjave znanj in dobrih praks na področju rednega spremljanja trendov in posodabljanja učnih gradiv. Poleg tega se je v sklopu raziskovalnih aktivnosti vključila v tekoče raziskovalno delo in sodelovala pri dogodkih. Ob tem je vzpostavila tudi nove raziskovalne povezave in izmenjevala ideja za potrebe bodočih skupnih prijav na različne mednarodne razpise. Izvedla je tudi predstavitev FIŠ z namenom širjenja informacij o slovenskem visokošolskem prostoru in povečevanja povezanosti med slovenskim in mednarodnim visokošolskim prostorom.

Projekt je financiran v okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2019-2021, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, ter je sofinanciran iz sredstev Evropske unije – Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Operacija je sofinancirana v višini največ do 73.204 € s strani Republike Slovenije – MIZŠ (20 %) in Evropske unije (80 %) iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Mobilnost_Rojko_prez