V petek, 23. septembra 2022, je Cristian Gangaliuc uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »The Role of Transnational Value Chains In Regional Innovation. Analysis of Central and Eastern European Regions Engaged in Automotive and Electronics Production Networks / Vloga transnacionalnih verig vrednosti v regionalnih inovacijskih procesih. Analiza srednje in vzhodnoevropskih regij, ki so vključene v omrežje avtomobilskih in elektronskih proizvodnih podjetij«.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo!

Komisijo za zagovor za zagovor sta sestavljala doc. dr. Tomaž Savšek in doc. dr. Katarina Rojko.

Doktorsko disertacijo je izdelal pod mentorstvom prof. dr. Boruta Rončevića in somentorstvom izr. prof. dr. Zorana Levnajića.

Povzetek doktorske disertacije:

Doktorska disertacija obravnava koncepta inovativnosti in regionalni razvoj. Njun empiričnipomen za gospodarsko in družbeno rast je predmet aktualnih znanstvenih razprav. Študije kažejo, da so interakcije med obema odgovorne za sposobnost inoviranja. Velik del okoljskih dejavnikov in inovacij v ne-prostorskih omrežjih je mogoče pojasniti z raznovrstnimi viri znanja, nastankom skupnih podjetij (joint ventures) in raznolikimi so-ustvarjalnimi praksami. Znanstveniki so ugotovili, da se multinacionalne korporacije in njihove globalne proizvodne verige z razmahom globalizacije vse bolj vključujejo v regije po vsem svetu. Delijo si prakse in v svoje inovacijske projekte vključujejo lokalne zainteresirane strani. Zato je namen
pričujoče raziskave raziskati pomen lokalnih in globalnih dejavnikov v tem procesu. Cilj je ugotoviti, kako ti dve sili prispevata k inovacijam ločeno, in kako, ko se regionalno prepletata, zapolnjujeta vrzel med regionalnimi in globalnimi inovacijskimi okviri. Delo prispeva k znanosti z razvojem novega sinteznega modela, ki temelji na prevladujočih inovacijskih teorijah. Model vključuje endogene in eksogene sile, ki ustvarjajo okoljske pritiske in priložnosti ter silijo gospodarske subjekte k inovacijam. Osrednji vidik tega modela je priznavanje večplastne narave inovacij. Lokalne institucije, miselnost in vplivi proizvodnih verig ustvarjajo pogoje in pritiske v omrežju, ki podjetja spodbujajo k inovacijam. Lokalne kompetence in potrebe proizvodnih mrež ustvarjajo različna okolja, znotraj katerih podjetja delujejo. Od podjetij je odvisno, ali bodo izkoristila ustvarjene priložnosti. Te so lahko lokalne, nacionalne ali globalne. Podatki, zbrani v osmih (različnih) regijah v Srednji in Vzhodni Evropi (dejavnih v avtomobilski in elektronski industriji), so bili uporabljeni v kvalitativni in logični analizi za opazovanje vzorcev regionalnega vedenja. Rezultati so pokazali, da endogene in eksogene sile v vsaki regiji delujejo posredno. Ugotovitev je delno potrdila vse hipoteze o endogenih in eksogenih dejavnikih ter potrdila predlagani model. Vsaka regija kaže različne stopnje lokalnega in regionalnega sodelovanja in s tem različne vzorce inovacij, kar določa njihov konkurenčni potencial. Raziskava je razkrila tudi dodatne dejavnike (npr. pomen zaupanja, posebnosti širjenja informacij itd.), pomembne za inovacije v Srednji in Vzhodni Evropi.

Skip to content