prof. dr. Janez Povh / Prof. Ph.D. Janez Povh

2. letnik

Multivariatna analiza

Multivariatna analiza študente seznani s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki statističnih metod s področja multivariatne statistike. Študentje se srečajo z matrikami, razvrščanjem v skupine, multivariatno, regresijsko, faktorsko in diskriminantno analizo, analizo variance ter analizo glavnih komponent. Pri tem se usposobijo za izvedbo najzahtevnejše statistične analize za izvedbo raziskav, kjer se obravnava povezava med več statističnimi spremenljivkami hkrati. Po skupinah izvedejo projekt, kjer konkreten statistični problem rešujejo tudi z uporabo najaktualnejših programskih orodij za statistično analizo. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Analiza kategorialnih podatkov

Predmet Analiza kategorialnih podatkov se osredotoča na uvod v analizo kategorialnih podatkov, kot so kategorialni podatki, verjetnostne porazdelitve kategorialnih podatkov, inferenčna statistika diskretnih podatkov, itn… Pridobljene predmetno-specifične kompetence so obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter poznavanje osnovnih in zahtevnih metod analize kategorialnih podatkov. Povezava na učni načrt.

Skip to content