viš. pred. Ingrid Uhernik Franko / Sr. Instr. Ingrid Uhernik Franko

Viš. pred. mag. INGRID FRANKO UHERNIK, rojena 1987, je magistra medkulturnega menedžmenta in višja predavateljica za področje trajnostnega razvoja v logistiki, na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu končuje doktorski študij, kot višja predavateljica je nosilka predmeta Logistika, in sicer na Fakulteti za industrijski inženiring in predmeta Trajnostni transport in varstvo okolja na Visoki šoli za logistiko in menedžment Arema Rogaška Slatina ter vodi seminarske vaje pri predmetu Teorija organizacije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Svoje raziskovalno področje je usmerila v proučevanje transportne logistike, organizacije in menedžmenta v transportnih organizacijah, sodelovala je tudi v raziskavah s področja turističnih dejavnosti, intelektualne lastnine, logistike, infrastrukture in trajnostnega razvoja mobilnosti. Posebej jo zanimajo intelektualni sistemi sožitja naravne in umetne inteligenci in raba naprednih tehnologij v proizvodnji.

Senior Lect. mag. INGRID FRANKO UHERNIK, born in 1987, holds a Master’s degree in Intercultural Management and is a senior lecturer in the field of sustainable development in logistics.She is completing her doctoral studies at the Faculty of Organisational Studies in Novo mesto and is a senior lecturer in Logistics, She is a lecturer in Logistics at the Faculty of Industrial Engineering and in Sustainable Transport and Environmental Protection at the Arema Rogaška Slatina School of Logistics and Management, as well as a lecturer in Organisation Theory at the Faculty of Information Studies in Novo mesto.

Her research focuses on transport logistics, organisation and management in transport organisations, and she has also been involved in research in the fields of tourism, intellectual property, logistics, infrastructure and sustainable mobility development. She has a particular interest in intellectual systems, the coexistence of natural and artificial intelligence, and the use of advanced technologies in manufacturing.

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije proučuje organizacijo, kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Predstavi njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

Skip to content