V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 (KA1) ter na podlagi Sporazuma o dodelitvi dotacije za projekt (št. sporazuma 19-107-060333; št. zadeve KA1-IHE14/19) (v nadaljevanju Sporazum) med Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS in Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju FIŠ), slednja objavlja

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI OSEBJA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH

1 Vsebina razpisa:

Visokošolska institucija pošiljateljica (FIŠ), v skladu s Sporazumom razpisuje dotacije za mobilnosti osebja na partnersko/gostiteljsko visokošolsko institucijo Gaza University (v nadaljevanju GU) iz Palestine.

  • Mobilnost osebja z namenom poučevanja: 1 mesto
  • Mobilnost osebja (akademsko in strokovno osebje) z namenom usposabljanja: 1 mesto

Trajanje v dnevih: vsaka aktivnost lahko traja 7 dni (dva dodatna dneva za potovanje, skupaj 9 dni)

Mobilnosti osebja morajo biti izvedene najkasneje do 31. 5. 2022.

 

2 Krajše informacije o izvedbi mobilnosti:

Pred izvedbo mobilnostimora izbrani kandidat, v sodelovanju s pošiljateljico (FIŠ) in gostiteljico (Gaza University) pripraviti:

  • Sporazum in program o mobilnosti za namen poučevanja (Mobility Agreement – Staff mobility for teaching) oz.
  • Sporazum in program o mobilnosti za namen usposabljanja (Mobility Agreement – Staff mobility for training).

Ti sporazumi opredeljujejo ciljne (učne) izide za obdobje mobilnosti v tujini, določajo formalne določbe o priznavanju ter navajajo pravice in obveznosti obeh strani. Podrobnosti mobilnosti so dogovorjene tudi v Medinstitucionalnem sporazumu med FIŠ in Gaza University, ki je bil podpisan 11. 10. 2019.

Osebje, pošiljateljica in gostiteljica bodo odgovorni za najvišjo kakovost obdobja mobilnosti v tujini.

Ob koncu obdobja v tujini mora osebje, ki je opravljajo aktivnost mobilnosti, izpolniti in predložiti končno poročilo. Od osebja, ki ne predloži poročila, lahko FIŠ zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU. Povračila se ne zahteva, če člani osebja niso mogli dokončati načrtovanih aktivnosti v tujini zaradi višje sile. Institucija pošiljateljica poroča o takih primerih Nacionalni agencij, ki jih mora pisno odobriti.

3 Pogoji za prijavo osebja in merila za izbor:

Na razpis se lahko prijavijo zaposleni na FIŠ, ki so:

  • v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali
  • imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo ali pogodbo o sodelovanju za pedagoško dejavnost in/ali
  • so državljani Republike Slovenije oziroma imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki Sloveniji ali eni od držav članic EU.

Visokošolska institucija pošiljateljica (FIŠ) bo pravilno in pregledno izbrala svoje osebje, ki se bo udeležilo mobilnosti v visokošolskem izobraževanju. Postopek izbora in dodelitve dotacije bo pravilen, pregleden, dosleden in dokumentiran, dostop do njega pa bo na voljo za vse strani, vključene v postopek izbora.

Merila za izbor:

  • strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine – SI NOVO-ME05, predvsem načel nediskriminacije ter enakopravnega dostopa in priložnosti za osebje vseh ozadjih (socio-ekonomskih, kulturnih ipd.).

FIŠ bo sprejela vse potrebne ukrepe, da prepreči kakršno koli navzkrižje interesov v zvezi z osebami, ki lahko sodelujejo v organih za izbor ali postopku za izbor posameznih upravičencev.

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemala dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.

 

4 Zbiranje prijav:

Prijava mora vsebovati osnutek programa mobilnosti, ki ga bo predložil član osebja. Prijava mora biti napisana v angleškem jeziku.

FIŠ bo prijave zbirala do 31. 1. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijave se oddajo preko spletne prijavnice, ki je dostopna tukaj.   

Več informacij:

doc. dr. Katarina Rojko, Erasmus+ koordinatorica

e-mail: erasmus@fis.unm.si

Dokument za prijavo je na voljo tukaj.