Obdobje poteka: 01. 05. 2017―30. 04. 2020

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike (J5-8236)

Obdobje poteka: 01. 05. 2017―30. 04. 2020

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Naziv projekta: Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike (Understanding immigration and integration through interdisciplinary models of social dynamics)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj in vodilni partner

Partnerji: UP FAMNIT, UL Fakulteta za upravo

———-

Kratek vsebinski opis projekta 

Imigracija sodi med najpomembnejša družbena in politična vprašanja našega časa. Bistveno je postalo ustrezno odzivanje na moralni imperativ sprejemanja imigrantov, njihovega pritoka v Slovenijo in v druge države EU. Vendar pa prišleki pogosto prinašajo s seboj kulturne predpostavke in prakse, ki se znatno razlikujejo od tradicionalnih norm družbe gostiteljice. Kako bodo imigranti zaznani, je odvisno od več dejavnikov, med katerimi je kritično razmerje med pritokom migrantov in njihovo integracijo v družbo gostiteljico. Ko je pritok majhen, gostiteljska večina pozdravi prišleke, ki postanejo integralni del družbe gostiteljice in obogatijo njeno raznolikost. Ko pa stopnja pritoka nenadoma naraste brez ustreznega porasta stopnje integracije, lahko postane gostiteljska večina manj gostoljubna ali celo sovražna do novih imigrantov. To v več državah EU očitno kaže nedavna rekordna volilna podpora desničarskim populističnim strankam, ki so obljubile, da bodo meje povsem zaprle za imigracijo. Toda zgodovinska dejstva nas učijo, da lahko nekontrolirana rast skrajno desničarskega populizma vodi v hude posledice, med katerimi je zapiranje meja še najmanjša skrb.

Kako se naj hkrati odzovemo na moralni in človeški imperativ sprejemanja in integriranja novih imigrantov, hkrati pa jamčimo za politično in družbeno stabilnost ter ohranitev demokracije v naši državi in v EU? Za odgovor na to vprašanje je potrebno boljše kvantitativno razumevanje zapletene medigre med procesi imigracije in integracije v evropskih družbah.

Cilj projekta je razviti inovativen interdisciplinarni okvir za prediktivno modeliranje in analizo kompleksnih družbenih pojavov, kot so procesi imigracije in integracije. Naš okvir bo zgrajen na integraciji teoretskega znanja o imigracijah iz družboslovja ob zanašanju na močan aparat za modeliranje iz statistične fizike in podatkovnih znanosti. Znanstveno predstavlja to izrazito interdisciplinaren podvig, kjer igrajo svoje vloge družboslovne, naravoslovne in računalniške znanosti, podkrepljene z izjemno razpoložljivostjo podatkov o vedenjskih vzorcih in praksah ljudi.

Menimo, da je naš projekt zelo aktualen, saj obravnava pomembno vprašanje, katerega sistematična kvantitativna analiza bi bila vsekakor že potrebna. Sposobnost zanesljivega napovedovanja kumulativnih učinkov sedanjih in prihodnjih imigracijskih kriz je osrednjega pomena za akademsko skupnost in nosilce političnega odločanja. Rezultati projekta bodo bolje opremili zakonodajalce za sprejemanje zakonodajnih odločitev, ki bodo odpravljale nezaželene učinke imigracije, in za oblikovanje strategij za preprečevanje takih negativnih učinkov v prihodnje. Na povsem znanstveni ravni bo naše delo demonstriralo uporabnost in moč sinergije med različnimi znanostmi in kvantitativnim pristopom h kompleksnim družbenim pojavom.

Način financiranja

Projekt je odobren v skupni vrednosti 300.000,00 EUR (100.000,00 EUR na letni ravni za cel konzorcij). FIŠ je vodilna inštitucija na projektu, partnerja v konzorciju sta Univerza na Primorskem (FAMNIT) in Univerza v Ljubljani (Fakulteta za upravo). Sofinancer projekta je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Trenutno projektna skupina FIŠ vključuje naslednje raziskovalce:

Prof. dr. Boris Podobnik (vodja projekta; 38768)

Izr. prof. dr. Zoran Levnajić (27800) 

Prof. dr. Matej Makarovič (15185)

Prof. dr. Matevž Tomšič (19987)

Izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska (36836)

Izr. prof. dr. Blaž Rodič (20934)

Mag. Marjeta Grahek (35875)

Skladno z dinamiko projekta pričakujemo, da se bo projektna skupina v času izvajanja projekta nekoliko spreminjala.

Faze projekta

Projekt se izvaja skozi 4 delovne pakete (WP), ki predstavljajo faze projekta.

WP1 Konsolidacija obstoječe platforme za modeliranje migracijskih procesov. Začenjamo s pregledom obstoječih modelov migracijskih procesov, pri čemer prepoznavamo modele, ki so najbolj primerni za raziskovanje sedanje krize v Evropi. Razširili jih bomo (za zdaj le na podlagi računalniškega pristopa), tako da bomo dodajali nove elemente skladno z našim problemom.

WP2 Zbiranje razpoložljivih in pridobivanje novih empiričnih podatkov. V okviru tega WP bomo preučili ne-računalniške vidike problema in oblikovali pregled sedanjih družboslovnih pristopov k tej temi. Pri tem se bomo prvenstveno zanašali na različne teorije imigracije in opravljene anketne raziskave.

WP3 Zbiranje razpoložljvih in oblikovanje novih nevroznanstvenih rezultatov/eksperimentov. Nedavna spoznanja v nevroznanosti kažejo, da imajo politična stališča ustrezno mesto v strukturi možganov. Tudi ta spoznanja bodo vključena v okvire našega modeliranja, poleg rezultatov novih eksperimentov z uporabo EEG metod (partner na FAMNIT), namenjenih ugotavljanju vidikov, ki jih dosedanje raziskave še niso zajele.

WP4 Zlitje vseh ugotovitev v univerzalni interdiscipinarni model. V tem zaključnem WP bomo sintetizirali spoznanja, pridobljena v prejšnjih delovnih paketih v univerzalnem modelu imigracije in integracije, ki združuje znanje različnih disciplin. Njegova končna oblika ne bo izključno računalniška, temveč bo vključevala druge vidike, ki presegajo dosedanja (state of the art) spoznanja. Vhodni podatki našega modela bodo vključevali znane mikro in makro parametre o posazenem imigracijskem/ integracijskem procesu, rezultat pa bo predikcija socialne dinamike v družbi gostiteljici.

Skip to content