Obdobje poteka: 01. 04. 2019―31. 03. 2022

Sofinancer: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

(spletna stran: https://www.eu-skladi.si/)

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Razvoj modela pametnega javnega potniškega prometa v mestni občini Novo mesto (Raziskovalci-2.1-FIŠ-952001)

Obdobje poteka: 01. 04. 2019―31. 03. 2022

Sofinancer: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

(spletna stran: https://www.eu-skladi.si/)

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Razvoj modela pametnega javnega potniškega prometa v mestni občini Novo mesto (Development of a smart public passenger transport model in the municipality of Novo mesto)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Vodilni prijavitelj

———-

Predlagani projekt je skladen in neposredno podpira cilje s področja Mobilnosti, transport in logistika. Natančneje, projekt sledi ključnemu parcialnemu cilju področne vertikale Mobilnost, transport in logistika, saj bo omogočal povečanje mobilnosti ljudi v Mestni občini Novo mesto z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, vsem dostopnih, varnejših, bolj tekočih ter bolj zelenih mestnih in obmestnih storitev mobilnosti.

Projekt sledi tudi ciljem C#n iz Akcijskega načrta:

–       Podpiral bo cilj C#1 (povezati vse ključne deležnike): projekt bo prispeval k povezovanju ključnih deležnikov na področju mobilnosti ljudi v Mestni občini Novo mesto s ciljem ustvariti sistem pametnega javnega transporta.

–       Podpiral bo cilj C#2 (identificirati, integrirati in izdelati mednarodno konkurenčne rešitve): projekt bo  velik korak k izdelavi mednarodno konkurenčne rešitve na področjih mobilnosti v manjših in srednjih mestih in skupnostih, kakršna je MONM. Še posebej bo prispeval k realizaciji KU #2 (razvoj vsaj ene konkurenčne sistemske rešitve na področju pametne mobilnosti z uporabniškimi rešitvami v referenčni pametni skupnosti na območju Slovenije).

–       Podpiral bo cilj C#3 (razvoj specifičnih rešitev): projekt bo prispeval pomemben napredek k izdelavi specifične rešitve (mobilne in spletne aplikacije za prebivalce MONM), še posebej k doseganju KU#4 (razvoj 5 tehnoloških rešitev  – razvoj povezanih implementacij obstoječih tehnologij ITS partnerjev in razvoj novih povezovalnih tehnologij), ter k doseganju KU#6 (izvedba pilotnih projektov, integralne multimodalne rešitve za MLT v PMiS, ki je sestavljena iz tehnologij in storitev, ki temeljijo na ITS).

Glavni cilj projekta je razviti nov model pametnega JPP v MONM, ki bo prilagojen specifičnim potrebam občanov MONM: (i) velikosti avtobusov in njihove trase bodo prilagojene dejanskim potrebam; (ii) v mestu bo tesno navezan na sistem deljenja koles ter na sistem javnih parkirišč; (iii) v ruralnih naseljih bo dopolnjen s sistemom prevozov na klic.

Projekt bo zasledoval naslednje specifične cilje:

  1. Pregledati, povezati in analizirati razpoložljive vire podatkov ter definirati seznam dodatnih virov podatkov, ki so oz. bodo nepogrešljivi pri razvoju pametnega JPP v MONM.
  2. Raziskati, kako s pomočjo metod umetne inteligence razviti algoritme, ki bodo dobro pojasnjevali in napovedovali obnašanje uporabnikov JPP in povezanih sistemov.
  3. Raziskati, kako s pomočjo simulacijskih metod izboljšati ključne parametre vseh sistemov JPP (število in potek tras, število avtobusov, število koles, nove lokacije postajališč za sisteme deljenja koles in za postaje JPP, politika cen na javnih parkiriščih,…). Kriteriji za izboljšavo bodo pretočnost, pričakovani čas potovanj, pričakovana zasedenost prevoznih sredstev ipd.
  4. Predlagati seznam potrebnih izboljšav in investicij, da bo sklop medsebojno slabo povezanih sistemov, ki služijo javnemu prometu, zaživel kot povezan pametni sistem javnega potniškega prometa v MONM.
  5. Analizirati uvedbo novih podsistemov mobilnosti (sopotništvo, deljenje avtomobilov,…).
  6. Pripraviti specifikacijo za mobilno aplikacijo in spletno stran, preko katere bodo uporabniki v realnem času dobili nasvet, kako se z JPP premakniti iz točke A v točko B v MONM.

Končni rezultat projekta bo prototip rešitve za novo ureditev JPP in ostalih sistemov, ki bo temeljila na zajemu realnih podatkov o uporabi sistema in se učila iz teh podatkov ter uporabnikom v realnem času svetovala, katero obliko JPP naj uporabijo za svoje trenutne ali bodoče potrebe.

Vodja projekta: doc. dr. Matej Babič