Obdobje trajanja: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028

Naziv projekta: Razvojni procesi in interakcije v digitalni družbi

Sodeluje: Inštitut za družbeno morfogenezo

Vodja projekta:  prof. dr. Matej Makarovič

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

Kratek opis projekta:

Raziskovalni program obravnava vzajemni dialektični vpliv  med tehnologijo in družbo: medtem ko ima digitalizacija ogromen učinek na človeške interakcije, kognicijo, organizacije in institucije, pa njihove emergentne konfiguracije povratno učinkujejo na razvoj in implementacijo tehnoloških inovacij. Digitalna družba se sooča z eksponencialnimi tehnološkimi revolucijami, ki potekajo v smeri umetne inteligence, nove energetske matrike, integrirane resničnosti, digitalnega upravljanja, bioprogramiranja in nevroigrificiranja. Nanašajo se na industrijo in gospodarski razvoj, politična delovanja in upravljanje, medkulturna srečevanja in vsakdanje človeške prakse.

Raziskovalni program teži k celostnem razumevanju izzivov digitalne družbe na vseh nivojih družbene realnosti – in k njenem razumevanju kot dela regionalnih in globalnih razvojnih procesov ter interakcij. Njegov namen je ponuditi celovito in sistematično raziskovanje na:

– Makro-ravni, ki obravnava izzive upravljanja v zvezi z (1) širjenjem dezinformacij in lažnih novic, (2) naraščajoče politične delitve z vzponom ekstremizma, (3) nezaupanje v demokratične institucije, (4) digitalni razkorak z neenakim dostopom različnih družbenih skupin do orodij e-participacije in e-deliberacije in (5) odzivi na mednarodne migracijske tokove. Ti medsebojno povezani izzivi so po eni strani prisotni znotraj demokratične družbe, saj zajemajo njene socio-ekonomske (različen dostop do digitalnih orodij), kulturne (politična polarizacije, ekstremizem, avtoritarne orientacije) in politične vidike (pomanjkanje transparentnosti, zloraba oblasti). Po drugi strani pa so zunanji v obliki avtoritarnih političnih sil (kot se izražajo skozi kibernetske napade, e-propagando, dezinformacije ipd.);

– Mezo ravni s poudarkom na organizacijskih strukturah in procesih, ki spodbujajo trajnostne tehnološke in socialne inovacije, krožno gospodarstvo, participatorno korporativno upravljanje, produktivnost in njeno vrednotno dojemanje. Obravnavamo ga z vidika organizacij, ki povezujejo posameznike in stopajo v interakcije z institucionalnimi okolji. Vključujejo podjetja, nevladne organizacije, medije, izobraževalne in raziskovalne institucije, ki morajo omogočati uspešne odzive na tveganja, povezana s tehnologijo. UI, velepodatki ter zlitje med virtualnim in fizičnim sprožajo vrsto vprašanj, ki zahtevajo nadaljnje raziskovanje;

– Mikro ravni s poudarkom na (1) učinki digitalizacije na interakcije, kognicijo, stališča, vrednote, identitete, kreativnost in produktivnost posameznikov; (2) digitalno pismenost, učenje in refleksivnost za delovanje (agencijo) posameznikov. Zaradi časovno-prostorske zgostitve, pospešene digitalizacije in množične komunikacije postajajo ljudje vse bolj vpeti v nove družbene konfiguracije in še nepreizkušene rešitve za efektivno delovanje. Ključen koncept za razumevanje vloge posameznikov v teh novih družbenih postavitvah je refleksivnost kot notranji dialog, ki posreduje med agencijo in strukturo.

Projekt financira:

Skip to content