Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Matej Makarovič je dne 15. 10. 2020 sprejel Sklep o začetku postopka volitev (št. 4/2020-2024) v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2020/21.

Na podlagi sklepa Študentski svet FIŠ razpisuje volitve predstavnikov študentov v študentski svet in organe ter komisije FIŠ za študijsko leto 2020/21.

Število kandidatov, ki se volijo v posamezne organe in komisije FIŠ je določeno v splošnih aktih fakultete in Pravilniku 1, kot sledi: 

 • predsednik ŠS (ki je po funkciji prodekan študent in član odbora za podelitev častnih nazivov): 1;
 • podpredsednik ŠS: 1;
 • Študentski svet – preostali člani: 5;
 • Upravni odbor FIŠ: 1;
 • Senat FIŠ: 3;
 • Akademski zbor: 15;
 • Komisija za študijske in študentske zadeve: 1;
 • Disciplinska komisija za študente: 1 predstavnik in 1 njegov namestnik;
 • Komisija za priznanja: 1;
 • Komisija za etičnost raziskovanja: 1;
 • Komisija za kakovost in evalvacije: 1.

Volitve za člane Študentskega sveta FIŠ, organe in komisije FIŠ se opravijo od 5. do 7. 11. 2020v času od 8. do 16. ure na naslovu FIŠ, Ljubljanska cesta 31 A, 8000 Novo mesto ali, če razmere tega ne bodo dopuščale online preko spletnega referata FIŠ. 

Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa študentskih volitev (16. 10. 2020) in se izteče osmi (8) dan po objavi razpisa volitev (23. 10. 2020). Kandidatura se obvezno odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FIŠ. Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature (26. 10. 2020) volilni odbor pregleda in potrdi pravilno vložene kandidature. Volilni odbor zavrže nepravilne (nepravočasne, nepopolne, ipd.) kandidature.

V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v 3. členu Pravilnika 1, se čas za oddajo kandidatur podaljša do 30. 10. 2020.

Kandidatura se naslovi na Volilni odbor in v zaprti ovojnici odda v referatu FIŠ ali pošlje po pošti na naslov Volilni odbor, Ljubljanska cesta 31A, p. p. 603, 8000 Novo mesto, s pripisom ”ne odpiraj – za volitve v Študentski svet FIŠ 2020/21”. Za pravočasno se šteje kandidatura oddana v referatu FIŠ do 23. 10. 2020 do 16. ure ali priporočeno po pošti s poštnim žigom 23. 10. 2020. Pristojna delavca FIŠ, ki sprejemata pošto, jo morata opremiti s prejemno štampiljko in uro prejema.

Predlog kandidature mora vsebovati naslednje osebne podatke kandidatke/kandidata: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo in letnik študija, študijski program ter način študija, organe in/ali komisije za katero kandidira. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan.

Obrazec za kadidaturo

Skip to content