Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Matej Makarovič je dne, 10. 10. 2023 sprejel Sklep o začetku postopka volitev (št. 59/2020-2024) v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2023/24.

Na podlagi sklepa Študentski svet FIŠ razpisuje volitve predstavnikov študentov v študentski svet in organe ter komisije FIŠ za študijsko leto 2023/24.

Število kandidatov, ki se volijo v posamezne organe in komisije FIŠ je določeno v splošnih aktih fakultete in Pravilniku 1, kot sledi: 

 • predsednik ŠS (ki je po funkciji prodekan študent in član odbora za podelitev častnih nazivov): 1;
 • podpredsednik ŠS: 1;
 • Študentski svet – preostali člani: 5;
 • Upravni odbor FIŠ: 1;
 • Senat FIŠ: 3;
 • Akademski zbor: 15;
 • Komisija za študijske in študentske zadeve: 1;
 • Disciplinska komisija za študente: 1 predstavnik in 1 njegov namestnik;
 • Komisija za priznanja: 1;
 • Komisija za etičnost raziskovanja: 1;
 • Komisija za kakovost in evalvacije: 1.

Volitve za člane Študentskega sveta FIŠ, organe in komisije FIŠ se opravijo od 6. do 8. 11. 2023online preko spletnega referata FIŠ.

Rok za oddajo za kandidature za predstavnike študentov v študentski svet in organe ter komisije FIŠ za študijsko leto 2023/24 je bil podaljšan do 30. 10. 2023, skladno s prvotnim sklepom dekana.

Kandidatura se obvezno odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FIŠ. Prvi delovni dan po izteku podaljšanega roka za vložitev kandidature (30. 10. 2023) volilni odbor pregleda in potrdi pravilno vložene kandidature. Volilni odbor zavrže nepravilne (nepravočasne, nepopolne, ipd.) kandidature.

Kandidatura se naslovi na elektronski naslov klara.pajic@fis.unm.si. z navedbo zadeve ”NE ODPIRAJ – za volitve v Študentski svet FIŠ 2023/24”. Za pravočasno se šteje kandidatura oddana do 30. 10. 2023 do polnoči.

Predlog kandidature mora vsebovati naslednje osebne podatke kandidatke/kandidata: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo in letnik študija, študijski program ter način študija, organe in/ali komisije za katero kandidira. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan.

Obrazec za kandidaturo

Skip to content