Na Fakulteti na informacijske študije smo v januarju 2023 pričeli z izvajanjem polletnih izobraževanj v sklopu pilotnega projekta Naprednejša računalniška znanja. Projekt zainteresiranim omogoča vključitev v formalno izobraževanje, ki je za posameznike brezplačen, financiranje namreč zagotavljata Evropska unija – NextGenerationEU ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije kot del ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost.

Pilotni projekt posameznikom omogoča razvoj digitalnih kompetenc in spretnosti, potrebnih za konkurenčnost na trgu dela, obenem pa zasleduje tudi načelo zelenega prehoda, trajnostnih vrednot in trajnostnega razvoja.

Tako smo se na FIŠ v sklopu projekta odločili v naravo vrniti dve okrasni drevesi in prispevati k ohranitvi narave. Obenem želimo s pozitivnim zgledom ustvariti inovativno okolje in prispevati h kakovostnem, trajnostnem in družbeno odgovornem okolju.

Simbolno dejanje zasaditve je izvedel dekan prof. dr. Matej Makarovič ob prisotnosti prodekanje za izobraževanje in ene izmed vodij projekta, izr. prof. dr. Katarine Rojko, ter ostalih zaposlenih na projektu in FIŠ-u.

PROJEKT FINANCIRATA
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije  in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.