Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu objavlja JAVNI RAZPIS ZA ENEGA (1) KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2023.

Namen javnega razpisa je izbor kandidata za mladega raziskovalca za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in za pridobitev doktorata znanosti.

Prijavitelji se lahko prijavijo na razpisana mesta pri izbranem mentorju, v okviru znanstvene vede in na izbranem raziskovalnem področju, ki je navedeno spodaj.

Mentor: prof. dr. Borut Rončević

Mladi raziskovalec/ka bo raziskoval/a in izdelal/a doktorsko nalogo iz področja kompleksnih omrežij.

Mladi raziskovalec/ka bo razvijal/a teoretične in metodološke pristope za analizo kompleksnih omrežij v informacijski družbi, pri čemer se bo osredotočil/a na analizo fenomenov, ki so v fokusu raziskovalnega interesa, kot so krožno gospodarstvo (industrijska simbiotska omrežja), verige vrednosti, difuzija inovacij, prenos tehnologij, regionalni inovacijski sistemi. V okviru raziskovanja bo prednostno uporabljal/a teorijo socialnih polj. Podatke bo analiziral/a z uporabo kvalitativne metodologije, kvantitativne metodologije, metodološke triangulacije ali z uporabo računalniškega modeliranja.

Kandidat/ka lahko doktorsko nalogo pripravlja v okviru študija na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: visok nivo znanja kvalitativnih ali kvantitativnih raziskovalnih metodologij. Kandidat se lahko prijavi na eno razpisano mesto. Prednost imajo kandidati/ke z izobrazbo s področja računalništva ali informatike, oz. poznavanjem teorije omrežij oz. analize kompleksnih omrežij.

RAZPISNI POGOJI

Izbran je lahko samo en kandidat za mladega raziskovalca. Če je prijavljenih kandidatov za mladega raziskovalca več, se ti razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
– še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
– od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, se ta čas temu ustrezno podaljša, in sicer za eno leto. Enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi dalj časa trajajoče bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev.

Na javni razpis se lahko prijavi tudi kandidat, ki še nima pridobljene izobrazbe v skladu s prejšnjimi odstavki te točke javnega razpisa, ima pa opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na študijskem programu ustrezne smeri. Tak kandidat mora študijski program dokončati in Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu poslati potrdilo o diplomiranju in potrdilo o opravljenih vseh izpitih in vajah najpozneje do 14. septembra tekočega leta.

Na javni razpis se lahko prijavi tudi prijavitelj, ki še nima pridobljene izobrazbe v skladu s prejšnjimi odstavki te točke javnega razpisa, ima pa opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na študijskem programu ustrezne smeri. Tak prijavitelj mora študijski program dokončati in Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu poslati potrdilo o diplomiranju in potrdilo o opravljenih vseh izpitih in vajah najpozneje do 14. septembra 2023.

OBDOBJE FINANCIRANJA

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti traja največ štiri leta za vpisane v študijski program tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca ob podpisu pogodbe med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in FIŠ o izvajanju in financiranju usposabljanja vpisan v drugi letnik študijskega programa tretje stopnje, se doba financiranja, navedena v prvem odstavku, skrajša za eno leto, in za dve leti, če je ob podpisu pogodbe vpisan v tretji letnik študijskega programa tretje stopnje.

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloga se odda v elektronski in papirnati obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, s pripisom »Javni razpis za enega (1) kandidata za mladega raziskovalca v letu 2023 – ne odpiraj!«. Kandidat obvezno navede ime, priimek in polni naslova prijavitelja (kandidati naj navedejo tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Prijavitelji lahko vlogo pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto.

Elektronsko vlogo je treba poslati na elektronski naslov: pravno.kadrovska@fis.unm.si

Za pravočasno se šteje vloga, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki.

Vloga je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki poslana do 21. 7. 2023 do 12. ure in v papirnati obliki prispe v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu s poštnim žigom, z datumom 21. 7. 2023 do 12. ure.

DODATNE INFORMACIJE

Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na podiplomski študijski program 3. stopnje v študijskem letu 2023/2024. Potrdilo o vpisu na študijski program 3. stopnje izbran kandidat za mladega raziskovalca dostavi na naslov Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do vključno 14. 9. 2023.

V nasprotnem primeru kandidat ne bo izpolnil vseh pogojev za sklenitev pogodbe o usposabljanju mladega raziskovalca pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Upoštevati je treba, da postopek priznavanja diplome, pridobljene v tujini, po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12), lahko traja 2 meseca. Kandidati lahko pridobijo podrobnejše informacije na telefonu: 07/37 37 884 ali preko e-pošte:  info@fis.unm.si.

Tujci, ki bodo kandidirali na tem javnem razpisu, morajo urediti vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v RS v skladu z zakonodajo RS pred začetkom usposabljanja, ki je predvideno s 1. 10. 2023.

Vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov: info@fis.unm.si do zaključka razpisa.

Javni razpis za mladega raziskovalca 2023

Prijavni obrazec MR 2023

Izjava št. 1

Izjava št. 2

Izjava št. 3

Application form (ANG)