Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu razpisuje Javni razpis za podelitev priznanj Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za leto 2023. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti znanstvenega, pedagoškega dela in krepitvi ugleda FIŠ.

FIŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v nadaljevanju: prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem koledarskem ali študijskem letu.

Fakulteta podeljuje priznanja študentom FIŠ v naslednjih kategorijah:

  • najuspešnejši študenti na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih za preteklo študijsko leto. Priznanja se podeljuje za uspehe na študijskem področju in na področju obštudijskih dejavnosti;
  • za najboljša zaključna dela na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih za preteklo študijsko leto;
  • za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti za preteklo študijsko leto.

Fakulteta podeljuje priznanja zaposlenim, ki jih prejmejo za preteklo študijsko ali koledarsko leto:

  • visokošolski učitelji ali sodelavci za dosežke na izobraževalnem področju;
  • visokošolski učitelji ali sodelavci na področju tutorstva;
  • raziskovalci za dosežke na raziskovalnem področju;
  • visokošolski učitelji za dosežke pri vodenju fakultete;
  • strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete.

FIŠ lahko podeljuje priznanja tudi zunanjim sodelavcem za preteklo študijsko ali koledarsko leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti in izjemnim dosežkom na izobraževalnem ali raziskovalnem področju fakultete.

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje Fakultete za informacijske študije v Novem mestu«.

Rok za oddajo prijav je do vključno 15. 4. 2024. Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Fakulteta za informacijske študije prejela do vključno 15. 4. 2024, ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti ali elektronski pošti.

Prijave pošljite na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto, s pripisom »Vloga za razpis priznanja FIŠ: NE ODPIRAJ!«. Elektronsko verzijo prijave pošljite na klara.pajic@fis.unm.si.

Postopek prijave je natančneje opisan v Razpisu.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite preko e-pošte: klara.pajic@fis.unm.si.

Prijavni obrazec – Podelitev priznanj FIŠ za leto 2023

Skip to content