Obdobje poteka: 1. 9. 2018―30. 6. 2022, podaljšano do 30. 6. 2023

Sofinancer: Republika Slovenija (MVZI – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije), Evropska unija (Evropski socialni sklad)

Naziv projekta: Testiranje sistema za podporo internacionalizaciji in prenosu znanja (Testing of a system to support internationalisation and knowledge transfer)

Vrsta projekta: Pedagoški projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

———-

Operacija Testiranje sistema za podporo internacionalizaciji in procesu znanja predvideva vzpostavitev aktivnega sodelovanja slovenskih visokošolskih učiteljev na mobilnosti z zaposlenimi na tujih visokošolskih institucijah. To sodelovanje je načrtovano tako, da bo potekalo v okviru aktualne mobilnosti in se bo lahko nadaljevalo tudi po zaključku operacije tSiPIP. Vsebinsko bo sodelovanje potekalo na področjih pedagoškega dela, raziskovalnega dela, promocije visokošolskega prostora, tudi v okviru sodelovanja z gospodarstvom. Z izvedbo teh prepletenih in medsebojno dopolnjujočih se aktivnosti bo prišlo do oblikovanja vsebinskih strateških partnerstev, ki bodo trajala tudi po zaključku tSiPIP.

Operacija poteka v sklopu Javnega razpisa: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Operacija je sofinancirana v višini največ do 73.204 € s strani Republike Slovenije – MVZI (20 %) in Evropske unije (80 %) iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si)

———-

Dne 4. februarja 2019 je bil sprejet interni razpis za mobilnost delavcev z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti v okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021.

Na razpis se lahko prek prijavnice na tej povezavi prijavijo zaposleni, ki imajo s FIŠ sklenjeno najmanj 50% delovno razmerje.

Udeleženci morajo biti zaposleni na FIŠ (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno najmanj 50%). 

V okviru prijave je obvezno priložiti vabilo tuje visokošolske ustanove, kjer želi prijavitelj opraviti mobilnost. Kot vabilo ustreza formalen dokument ali elektronsko sporočilo, iz katerega je razvidno ime visokošolskega učitelja, ki se prijavlja na ta razpis, ime tuje visokošolske ustanove, ter kontaktne osebe na tuji visokošolski ustanovi.

Prijava se lahko pošlje na e-naslov: lucija.medle@fis.unm.si, kjer v Zadevo vpišete »Mobilnost izmenjava 2018/2021«.

Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja lahko traja od najmanj 3 (treh) mesecev do največ 6 (šest) mesecev skupaj. Več informacij najdete v razpisu, dostopnem na zgornji povezavi.

Vodja projekta: doc. dr. Katarina Rojko

Skip to content