Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Matej Makarovič je dne, 12. 10. 2021 sprejel Sklep o začetku postopka volitev (št. 14/2020-2024) v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2021/22.

Na podlagi sklepa Študentski svet FIŠ razpisuje volitve predstavnikov študentov v študentski svet in organe ter komisije FIŠ za študijsko leto 2021/22.

Število kandidatov, ki se volijo v posamezne organe in komisije FIŠ je določeno v splošnih aktih fakultete in Pravilniku 1, kot sledi: 

 • predsednik ŠS (ki je po funkciji prodekan študent in član odbora za podelitev častnih nazivov): 1;
 • podpredsednik ŠS: 1;
 • Študentski svet – preostali člani: 5;
 • Upravni odbor FIŠ: 1;
 • Senat FIŠ: 3;
 • Akademski zbor: 15;
 • Komisija za študijske in študentske zadeve: 1;
 • Disciplinska komisija za študente: 1 predstavnik in 1 njegov namestnik;
 • Komisija za priznanja: 1;
 • Komisija za etičnost raziskovanja: 1;
 • Komisija za kakovost in evalvacije: 1.

Volitve za člane Študentskega sveta FIŠ, organe in komisije FIŠ se opravijo od 3. do 5. 11. 2021 online preko spletnega referata FIŠ.

Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa študentskih volitev (15. 10 . 2021) in se izteče osmi (8) dan po objavi razpisa volitev (22. 10. 2021). Kandidatura se obvezno odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FIŠ. Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature (25. 10. 2021) volilni odbor pregleda in potrdi pravilno vložene kandidature. Volilni odbor zavrže nepravilne (nepravočasne, nepopolne, ipd.) kandidature.

V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v 3. členu Pravilnika 1, se čas za oddajo kandidatur podaljša do 29. 10. 2021.

Kandidatura se naslovi na elektronski naslov klara.pajic@fis.unm.si z navedbo zadeve ”NE ODPIRAJ – za volitve v Študentski svet FIŠ 2021/22”. Za pravočasno se šteje kandidatura oddana v referatu FIŠ do 22. 10. 2021 do polnoči.

Predlog kandidature mora vsebovati naslednje osebne podatke kandidatke/kandidata: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo in letnik študija, študijski program ter način študija, organe in/ali komisije, za katero kandidira. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan.

Obrazec za kandidaturo

Skip to content